نگاه بدبینانه به سرمایه گذاران از سوی دوستداران انقلاب نیست