انتشار اطلاعات خصوصی در فضای مجازی، تهدیدی برای کاربران اینترنت