پورشه دلیل نابودی بازیکنی که قرار بود دایی کارلوس کروش باشد شد؟