گابریل: گلزنی را دوست دارم اما اولویتم پیروزی تیم است