تاج: روی یک گروهه شدن لیگ دسته اول مصریم/ پس از بازی آخر شرایط درخواست تغییر زمان بازی نفت را بررسی کنی