الهام چرخنده: سوءقصد در کار نبود؛ پایم لغزید، زمین خوردم