روحانی: باید تحمل کنیم و فضای کشور را باز کنیم/ حق اعتراض معلمان را به رسمیت می شناسیم