شکوفایی استعدادهای ایرانی مستلزم توجه به ظرفیت های داخلی است