ناکامی غرب و عرب در جلوگیری از فعالیت رسانه‌ای العالم