ورود سامانه بارشی از نوار غربی کشور/ آسمان تهران امشب ابری است