دریافتی کارگر کویتی ۵ برابر کارگر ایرانی/تصاحب ۱.۵ میلیون شغل توسط اتباع بیگانه