چرا دایی ، پیروانی و خداداد تیم 98 را تعطیل کردند؟