صندوق بین المللی پول، ارزش واحد پول چین را مناسب ارزیابی کرد