كنگره شهداي استان سمنان ميزبان سه ميهمان ويژه و آسماني شد