حریق گسترده در انبار مواد غذایی / حادثه مصدومی نداشته است