مناظره دانشجویی «بیانیه لوزان، شکست یا پیروزی» در دانشگاه پیام‌نور ارومیه برگزار می‌شود