برای ادامه نگارش پیش‌نویس توافق پرانتزهای زیادی باقی مانده است