آسیبهای اجتماعی در ایلام متولی ندارند/ریشه خودکشی همچنان ناشناخته