هیچ آسیبی به رهبران و انبارهای تسلیحات استراتژیک انصارالله در یمن وارد نشده است