استفاده از کالای تولید داخل باید به فرهنگ جامعه تبدیل شود