کنسرت خوانندگان لس آنجلسی/ سوء استفاده از ساده لوحی مخاطبان