ورود سامانه بارشی از نوار غربی کشور/ رشد ابر در تهران