نویسنده کتاب اقتصاد ایران: سود تولید 10 تا 15 درصد و دلالی 300 تا 500 درصد است