22 دستگاه تلویزیون از یک باند کلاهبر داری سه نفره کشف و ضبط شد