موراتا:قائل شدن شانس کم برای یووه، بازی رسانه‌ای است/می‌خواهیم در برلین حاضر باشیم