نمی‌توانیم به قوه قهریه که دستبند و کلت همراهش است بگوییم اجتهاد کن/فضاهای مجازی شمشیر دو لبه هستند