تلاش براي تحت پوشش بيمه قرار گرفتن ويزيت و مشاوره طب سنتي