راه برون رفت از مشکلات اقتصادی نگاه به مذاکرات نیست