۱۹ هزار پروژه عمرانی امسال در مناطق محروم کشور اجرا می شود