رنج نامه ای رنج آور/ جولان فقر و بیماری در خانواده عشایر بویراحمدی