جهانگیری: دولت از انتخابات صحیح و سالم حمایت می‌کند