انقلاب اسلامی به عنوان پدیده فرهنگی هنر را تحت تاثیر قرار داد