تکریم شهدای روحانی مدافع حرم، زمینه ساز تقرب به خداست