آموزش و پرورش بايد قدم به قدم و به تدريج از دولتي شدن خارج شود