تهدید یك مسافر به عملیات انتحاری، هواپیما را به زمین نشاند