اسلامیان:به آینده پرسپولیس با این نحوه خصوصی‌سازی خوشبین نیستم