طلب 25 میلیاردی از سه شرکت/ بیشتر کارگاه‌های فعال مربوط به بخش کشاورزی است