دو هزار تن کلزا از مزارع سیستان و بلوچستان برداشت شد