روزنامه نگار ورزشی و کارشناس باسابقه کشتی کشور درگذشت