یکسان‌سازی نرخ ارز در گره تحریم/ هراس از تجربه فروپاشی