پرداخت ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان/نقل و انتقال معلمان شهر تهران مشروط انجام می‌شود