اولین حضور انتشارات بسیج دانشجویی کشور در نمایشگاه کتاب تهران