استفاده از کالاي توليد داخل بايد به فرهنگ جامعه تبديل شود