حریق گسترده در انبار مواد غذایی خسارت مالی سنگین بر جا گذاشت