عكس/ دستبوسي پادشاه سعودي توسط ولي‌عهد بركنارشده !؟