دیدار رئیس آکادمی علوم چین و رئیس فرهنگستان علوم ایران