بنان دوست نداشت با چهره برافروخته بخواند/ مصادره ارکستر ملی