گودبرداری درکنار اثرتاریخی۱۰۰۰ساله/میراث:در صورت ریزش جوابگوهستیم