تظاهرات اتیوپیایی‌های ساکن اسرائیل علیه نژاد پرستی به خشونت کشیده شد