رییس سازمان چای کشور: کارخانه ها، چای با کیفیت تولید کنند